وەرگێڕانی لە فارسییەوە: شەویار گولابی

بەم پێڵاوە دڕاوانە

ناگەمە ماڵی مردن!

بە مەرگ بڵێن

با چاوەڕێم نەکات.

 

متن فارسی:

با این کفش های پارە

بەخانەی مردن نخواهم رسید!

بە مرگ بگویید

تا بە انتظار نماند.

 

دەق بە کوردی:

بەم پێڵاوە دڕاوانە

ناگەمە ماڵی مردن!

بە مەرگ بڵێن

 با چاوەڕێم نەکات.

 

 

 

 

گەڕان بۆ بابەت