ما 3513 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

فەڕۆخ نێعمەتپوور

قاوەیەک لە تەنیشتدا
بە جگەرەیەک بە لێومانەوە
داخۆ رۆژەکان مانایان ماوە؟
داخۆ شەوەکان خەونە سەرگەردانەکان دەستدەکەنەوە بە گەڕان
بەشوێن ئێمەدا؟

 

کۆتایی

 

لە کۆتاییدا
هەموومان دەگەڕێینەوە بۆ رۆژە ئاساییەکان
بۆ پشت پەنجەرەیەک
تەنها تەژی لە یەک مەنزەرە
قاوەیەک لە تەنیشتدا
بە جگەرەیەک بە لێومانەوە
داخۆ رۆژەکان مانایان ماوە؟
داخۆ شەوەکان خەونە سەرگەردانەکان دەستدەکەنەوە بە گەڕان
بەشوێن ئێمەدا؟
کتوپڕ
بۆنی سوپێکی خۆش دیمەنەکە داگیر دەکا
کەسێک بە دەنگی نزم و لەرزۆکەوە دەڵێ خواردن ئامادەیە
پەردەکە دادەدەمەوە...
لە کۆتاییدا
هەموومان دەگەڕێینەوە بۆ ژوورە ئاساییەکان.

گەڕان بۆ بابەت