ما 336 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رسول صفریانی

در همە جای دنیا کار و وظیفە پلیس پاسداری و حراست از حقوق انسانها است، و بە همین دلیل حضور پلیس احساس امنیت و آرامش را بە انسانها می بخشد. اما این مسئلە در کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر حسی دقیقا برعکس القا می کند. اگر این امر در ایران نیز بە روال نرمال بود باید گشتهای ارشاد و نهی ازمنکر از طرف دستگاە پلیس و قو قضاییە دستگیر شدە و بە جرم شکستن حریم خصوصی افراد و تجاوز بە حقوق مردم مورد محاکمە و بازخواست قرار می گرفتند. 

صورت مسئلە را پاک نکنید

رسول صفریانی

بعد از مرگ ژینا مقامات و همە ارگانهای حکومتی بسیج شدند کە بە مردم ثابت کنند کە ژینا بە دست آنها کشتە نشدە، بلکە او(ژینا) دارای نارسایها و بیماریهای قبلی بودە است. جمهوری اسلامی با تمام توانش سعی در اقناع مردم در این زمینە داشتە ولی تاکنون و با همە ترفند و دوز و کلکهایش نتوانستە بە این هدف برسد.

اما آنچە این حکومت بە آن نیاندیشیدە این است کە فرض محال مدارکی دال بر آن کە ژینا بە خاطر صدمات جسمی از طرف آنها نمردە است یا اصلا قبول کنیم کە آنها بە هیچ وجە بە او دست نزدە باشند. باز هم حکومت قاتل ژینا خواهد بود. چرا؟

طبق قوانین حقوق بشر کە مورد پسند همە حکومتها و انسانهای روی زمین است و از طرف همە حکومتها بە جز حکومتهای خودکامە و دیکتاتورها رعایت شدە و بە آن احترام گذاشتە میشود و خود را موظف بە پاسداری از آن میدانند. در این قوانین بخشی بە نام حریم شخصی در نظر گرفتە شدە کە طبق آن هیچ کس حق تعرض و دخالت در حریم شخصی انسانها را ندارد . حریم شخصی شامل جسمی و روانی میشود. در بخش دیگر از این حقوق انسانها، بحث از  آزاد بودن انسانها در انتخاب لباس و پوشش شدە کە همە انسانها حق دارند کە خود نوع پوشش خود را انتخاب کنند و هیچ کس اجازە دخالت در نوع پوشش انسانها را ندارد.

در همە جای دنیا کار و وظیفە پلیس پاسداری و حراست از حقوق انسانها است و بە همین دلیل حضور پلیس احساس امنیت و آرامش را بە انسانها می بخشد. اما این مسئلە در کشورهای دیکتاتوری و توتالیتر حسی دقیقا بر عکس القا میکند. اگر این امر در ایران نیز بە روال نرمال بود باید گشتهای ارشاد و نهی ازمنکر از طرف دستگاە پلیس و قو قضاییە دستگیر شدە و بە جرم شکستن حریم خصوصی افراد و تجاوز بە حقوق مردم مورد محاکمە و بازخواست قرار میگرفتند. کە این امر نیز در ایران  کاملا بر عکس عمل میکند و این بە خاطر آن است کە پلیس دیگر ماموری نیست کە از طرف حکومت منتخب مردم ادارە و بە کار گماردە شدە باشد  و کارش ایجاد امنیت و حراست از حقوق شهروندان باشد،بلکە مزدوری است کە کارش حفاظت از کسانیست کە او را اجیر کردەاند.

بر اساس این قوانین ژینا امینی و همە خانماهایی کە بە خاطر نوع پوشش دستگیر میشوند در زمرە کسانی قرار میگیرند کە بە حقوقشان تجاوز شدە و پلیس باید حامی آنها باشد و در مقابل متجاوزان بایستد. دستگری یا بە زور بردن کسی بە جایی (هر آنچە حکومت مینامد، کلاس و...) بە این معنی است کە این شخص بە اختیار خود بە آن مکان نرفتە و این فرد اسیر یا زندانی و یا گروگان نامیدە میشود. در مدتی کە شخص مزبور در دست مامورین یا گروگانگیرها قرار دارد آنها مسئول جان او میباشند و نمیتوانند تحت هیچ نام و توجیهی از این مسئولیت شانە خالی کنند یا خود را مبرا جلوە دهند. بحث کردن از اینکە مرگ بر اثر ضربە بودە یا نە در واقع تلاشی است برای بە انحراف کشاندن مردم و پاک کردن اصل صورت مسئلە، همانا قوانین ضد حقوق بشری و ضد انسانی تفتیش و شکستن حریم خصوصی انسانها می باشد. حاکمیت با این کار حتی خانوادە ژینا را در موضعی قرار دادە کە ناگزیر هستند مرتب در تمامی اظهاراتشان بر درستی و طبق قانون بود پوشش ژینا تاکید کنند. این در حالیست کە قانون شکنان واقعی قانونگذاران ایران هستند و این حاکمیت است کە در جایگاە متهم قرار می گیرد.

پس بە این صورت چە مامورین گشت ژینا را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار دادە باشند چە با او ملایمت بە خرج دادە باشند چیزی از قاتل بودن و مسئولیتشان در این قتل کم نخواهد کرد. در بهترین و خوشبینانەترین  حالت آنها دچار قتل غیر عمد شدەاند و مسبب واقعی این قتل هستند.

ژینا همانطور همە شواهد نشان دادە مورد ضرب و شتم جسمی (کە از کبودیهای بدن نمایان است) و روحی قرار گرفتە است. این صدمات میتواند باعث مرگ انسانها بشود. اثرات خشونت و ضرب و شتم جسمی را میتوان بر بدن دید اما اثرات توهین و حرفهای رکیک و هتک حرمت و لفاظی هایی کە در میان ماموران ایرانی کاملا رایج است بعضی وقتها از ضربات وارد شدە بە جسم خطرناکترند. این شیوەهای رفتار حاکمانە تحقیر آمیز و خردکنندە میتواند هم باعث مرگ آنی ( مانند ژینا) بشود و هم تخریب دراز مدت کە در آیند فرد را دچار بیماری روانی شک بعد از حادثە بکند و بە صورتهای PTSD در شخص مورد حملە، خودرا نشان دهد و چە بسا منجر بە خودکشی فرد بشود اگر مورد معالجە درست قرار نگیرد. پس بە این نتیجە میرسیم کە رفتار حکومت با مردمش بە بهانەهای متفاوت رفتاری مجرمانە است و آنها قاتل و مسبب همە مرگهایی هستند کە روزانە در زندانها و بازداشتگاههایشان رخ میدهد.