ما 3565 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

نویسندە: انریکه بونستر

داستانیست کە تقریبا در اواسط قرن بیستم نوشتەشدە، اما بە علت مصائبی کە جهان کنونی متعاقب جنگ اوکراین با آن روبروست و بعلت احتمال استفادە از سلاحهای کشتار جمعی، هنوز داستانی بشدت جالب و قابل توجە است. خوانندگان سایت قلم را بە خواندن آن فرامی خوانیم.

پیادە کردن داستان

 

 

گەڕان بۆ بابەت