ما 5518 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ترجمە بە فارسی: آزاد کریمی

همچو کوهی اخگرین / قرار خلق، خروشان / هزاران دیدە را سرشک برآمد غلتان / سینە از آتش دل سوزان / اختران آرام، ریزان / در نم اشکی خونین... / پژواک آوا ملتهب / دلی درخود توختە نفت انتقام / تپش نبض مچ آهنین / نبشت: نە! نشاید مردن! / باید کە ماند و زیست / همچو کوهی اخگرین...

 

در سالمرگ شاعر شهیر و متعهد کرد 'کامران مکری'

نوبرانەی گل ارغوانی

کامران مکری

ترجمە بە فارسی: آزاد کریمی

 

همچو کوهی اخگرین

قرار خلق، خروشان

هزاران دیدە را سرشک برآمد غلتان

سینە از آتش دل سوزان

اختران آرام، ریزان

در نم اشکی خونین...

پژواک آوا ملتهب

دلی درخود توختە نفت انتقام

تپش نبض مچ آهنین

نبشت: نە! نشاید مردن!

باید کە ماند و زیست

همچو کوهی اخگرین...

 

گەڕان بۆ بابەت