شەهلا نوری

ئاسمان ئەشکی گەرمی ڕژیوه و بەحری ئیستغفاری گرتووه بێ تۆ
شەوانه بەرگی بریقەداری کردووه دڵیت قەت له بەری ناکەم بێ تۆ
بێ تۆ
 
ئەم شاره وڕک دەگرێت لێم بێ تۆ
له هەر گنجێکی تەنهایی غەیری عەکسی غەمی من و تۆ نابینێت بێ تۆ
خۆڵ بارانی شیعره تا لێو لێواری شار بێ تۆ
نیلوفەرەکان مانیان گرتووه سەرخۆشی عەتری خۆشی سەردارن
سەردار تۆ
ئاسمان ئەشکی گەرمی ڕژیوه و بەحری ئیستغفاری گرتووه بێ تۆ
شەوانه بەرگی بریقەداری کردووه دڵێت قەت له بەری ناکەم بێ تۆ
وادی پڕ له عیشق و له جنونه گڵاوەرینه بێ تۆ
قیسەى عیشقی ئەم شاره شێواوه و من درێژه بێ تۆ

گەڕان بۆ بابەت