آنچە پیش روی شماست مجموعەوی از یک برنامە ادبی است کە توسط نویسندە سرشناس و خالق "سمفونی مردگان" تهیە و توسط آقای حمید رضا سلیمانی گردآوری و منتشر شدە است. متن پیش روو  میتواند بعنوان متنی مرجع برای علاقمندان بە نویسندگی مورد استفادە قرار گیرد.با کلیک بر رۆی نام آن متن را بخوانید. "این سو و آن سوی متن ". با ارسال مقالاتی از این دست مارا در هرچە غنیتر کردن این بخش یاری دهید. 

گەڕان بۆ بابەت