رۆستەم خامۆش

دار بـــۆ گەڵاو باخیش بــۆ گـوڵ
منـیش بـــۆتـــۆ بــاوکــی ئـازیـز
پێکـڕا گریاین دڵ بـە مەحـزوون
لــــــە ئـــامــێــــزی وەرزی پـایـز

 

فیراقی تۆ
رۆستەم خامۆش
لــە ئـــامــێـزی پــایــــزدا بــــوو
ڕۆحـی بــاوکــم کـــە هـەڵــفـڕی
لـــەوســـاکــەوە هــەتـــا ئێـستـا
ئـەو دڵـــەی مــن هـەروا دەگـری

لەگـەڵ یەکـەم سـاتی بـێ تـــــۆ
منیش بــوومـە هاودەمی خــەم
لــە تــاو کـــۆچ و فـیراقـی تــــۆ
ئـەســـریـن ڕژا لــە دوو دیــدەم

دار بـــۆ گەڵاو باخیش بــۆ گـوڵ
منـیش بـــۆتـــۆ بــاوکــی ئـازیـز
پێکـڕا گریاین دڵ بـە مەحـزوون
لــــــە ئـــامــێــــزی وەرزی پـایـز

گەڕان بۆ بابەت