شعری از غمگین بولی
ترجمه: رزكار جبارى

هان هيچكس بە جای من، 
من نباشد.
حتى منی ديگرهم!
هان هيچ کس بە جای من،
دروغ نگويد.
حتى راستى گفتن هم!
هان هيچكس بە جای من،
 حرف نزند.
حتى پس از مردن هم!


من، منم!


هان هيچكس بە جای من، 
من نباشد.
حتى منی ديگرهم!
هان هيچ س بە جای من،
دروغ نگويد.
حتى راستى گفتن هم!
هان هيچكس بە جای من،
 حرف نزند.
حتى پس از مردن هم!
هان هيچكس بە جای من،
نگويد:
شخصى اينچنان و آنچنان بود!
من هر آنم،
همان كه اكنون هستم!
هان هيچكس
به كسى ديگر نماند
هان هيچكس
به من نماند
من نمى خواهم به هيچكسى بمانم!
لطفا؟ 
هيچكس/ هيچكس/ هيچكس/
هيچكس، بە هيچكسى ديگرم را شباهت ندهد!

Top of Form

 

Bottom of Form

 

 

گەڕان بۆ بابەت