ما 1297 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تاهیر مەهابادی

چرکەوەختێک هەیە

ئەگەر جاڕزیت جەزمەی سوور... سووری کات

ئەستێرەی ڕەش دەپیشێن لە شەرمان

من مکووڕم

دەست لە رێزەئەستێران سواغ دەم

 


خەنجەرژەن بە سەروەختی خوێن

 

تاهیر مەهابادی

 

برینێک بە قووڵی خەنجەر... دەپشکوێ

لە قۆڵی قەرەقۆشی و

لە بەرقەدی برا دا… مەرقەدم پڕ حەیران

متارە و زبارەی زریکەی زەردە و

بۆنی ژان و برینم... لە نەعرەتەی خەنجەرژەن

برینێک هەیە

ئەگەر مچووڕکی ڕەش بێتە سەر پاشوو

ئاسمانی باڵدار و هەتاوی تاوان

دەپووکێنەوە لە تاوان

چرکەوەختێک هەیە

ئەگەر جاڕزیت جەزمەی سوور... سووری کات

ئەستێرەی ڕەش دەپیشێن لە شەرمان

من مکووڕم

دەست لە رێزەئەستێران سواغ دەم

سەر باوێمە تریفەی تاوان

قامکی هاوارم لە چاوی دا... چڕۆی چڵکن دەردا

رێژنەرۆژێک هەیە

ئەگەر هەناسەت نەڕژێتە ژووی سەهۆڵ

سێڵاوی سەهوو دەتفڕێنێ

ساڵەساتێک هەیە

بە درزی لەرزەیەک

دەبی بە خۆڵی سەهۆڵ... قامچی رۆحت... دەبێژرێ

لە دەنگی قامبێژی قیامەت

زێرووی زوڵم لە گەروومان دا... لە تەراتێنی

کاتە... فرمێسکم پڕ بە قاپی تەرازوو قوڵپەی بێت

یاسای هەموو جیهان لە تایەکەی تر دا... قڵپکاتەوە

قەرزێک لە قووڵی یەقین دەدوێ

بیدروون ئەو فرمێسکەی لە دەستی عیداڵەت دەڕوێ

بیگروون تەباتۆڕی تاریکی

بە تەرازووی گازندەی زارۆکان

زارۆیانی گازندەنووس

برینێک بە گەروومانەوە نووساوە

لە بۆڵەبۆڵی تاپڕە

ئەو چرکەی بەرووی مڵکەوان دا چرکاندی

ئەی زارۆیانی ترووسکەنووس

ماڵەکەمان

بارمتەی تۆرەمەیەک... کە موتوربەی تاریکین...

 

گەڕان بۆ بابەت