عەلی حەمەڕەشید

ناوەڕاســتی چیمــەنـە

دڵگـیرتـرین دیمــەنـە

بۆ سەما و یاریکـــردن

خۆشترین شوێنە لای من

 

دیمەنێکی دڵگیر

 

 عەلی حەمەڕەشید

 

ئای چەند خۆش و دڵگیرە

حەوشـــەی ماڵی باپیرە

لایەک گــوڵ و گــوڵزارە

لایــەک داری بـــەردارە

ناوەڕاســتی چیمــەنـە

دڵگـیرتـرین دیمــەنـە

بۆ سەما و یاریکـــردن

خۆشترین شوێنە لای من

جار جار باپیرەی شیرین

رووخۆش دەم بەپێکەنین

دێت بۆ لام و دەمـدوێنێ

گـــوێز و مێوژ دەھێنێ

بەچیرۆک و ھۆنـــراوە

خۆشتر دەبێ ئەو نــاوە

 

گەڕان بۆ بابەت