رۆستەم خامۆش


هـــەتـــا بـــیــــــرم فـــراوان بــێ
ڕێگـەی ژینـم ڕێـک و جـوان بــێ

دەخوێنـمـەوە هەر بۆی شـەیـدام
لەگەڵ پەرتووک من هـەر ئاشـنام

 

دەخوێنمەوە
 
دەخـوێـنــمــەوە، دەخـوێـنـمـەوە
پەرتووکـی بـاش دەخـوێـنـمـەوە

مـــنــی زارۆی ژیــــــر و بـچووک
هەردەم هـاوڕێم لەگەڵ پەرتووک

هـــەتـــا بـــیــــــرم فـــراوان بــێ
ڕێگـەی ژینـم ڕێـک و جـوان بــێ

دەخوێنـمـەوە هەر بۆی شـەیـدام
لەگەڵ پەرتووک من هـەر ئاشـنام

گەڕان بۆ بابەت