پرگار، بی بی سی
با حضور: فرخ نعمت پور و علی خدائی

گەڕان بۆ بابەت