ما 299 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رسول صفریانی

و تو ای زن

ای زیبندەترین زیور زایندە زندگی

مرگ این گرگ گلەدر را

تو هراسان کردەای و

حیات را تو آسان

زندگی

رسول صفریانی

چە آسان کشتنت

و چە آسان

از کشتنت گذشتند

این مردم خواب آلود نا هوشیار

و تو آخرین نبودی و

این ویروس حرایی

می گردد و می گیرد

گاە بر تار زلفی و

گاە بر کلامی

حرفی

و یا صدایی مینشیند و

تا آخرین برگها را بخشکاند

و این ویروس در دل

مردان کهن عقلی

بسان درختان پوسیدە

بە تن دارند هر آنچە

انگل و ویروس

و هوای آزاد زنانگی زندگی را

مرد آلود و زهرآلود بگردانند

ویروسیان هراسان از بودنت

و بودنت تنها واکسن زندگی  

کوچەها را تنها بوی مویت

 زندگی را زنانگیت

و شادی را شور بودنت می باید

و ویروسیان را میانەای با این سە نیست

 و کوچەها و خیابانها  و خانەها را

مرگ تنها همدم است

با این پیامبران مرگ

این پوسیدگان تاریخ

و تو ای زن

ای زیبندەترین زیور زایندە زندگی

مرگ این گرگ گلەدر را

تو هراسان کردەای و

حیات را تو آسان