ما 631 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

بیانیە جمعی از نویسندگان کرد

ما امضاءکنندگان این بیانیه علاوه بر حمایت قاطع خود از انقلاب ژینا باور داریم کە حق حیات، حق طبیعی همە انسان‌هاست و سلب آن هم متضمن دفاع مشروع. بنابراین، هیچ شخص، قدرت و قانونی حق ندارد حق حیات را از هیچ انسانی سلب نماید چون وظیفه اصلی همه حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی حراست و پاسداری از حیات اجتماعی همه اتباع به صورت مساوی و برابر است نه سلب آن و کشتار سازمان‌یافته شهروندان خود.

 

 

 

 

بیانیە جمعی از نویسندگان کرد

اعدام و قتل سازمان ‌یافته دولتی را متوقف کنید

ما جمعی از نویسندگان کرد از طریق این بیانیە ضمن محکوم کردن هر گونە حکمی علیە مبارزین و آزادیخواهان صحنە انقلاب ژینا، اعلام می داریم کە حکومت اسلامی باید و باید اعدام را علیە مردم بە طور کلی و بویژە مبارزین ، به عنوان قتل سازمان‌یافته و ابزاری برای سرکوب انقلاب ژینا و زن، زندگی، آزادی  از دستور کار خود بردارد.

صدور حکم اعدام علیه شهروندان معترضی که خواستی جز آزادی ندارند، به خواست مشروع و برحق مردم پایان نخواهد داد و اراده و ایمان آن‌ها برای تداوم مبارزه را سست نخواهد کرد. این را تاریخ مبارزات آنها اثبات کردەاست.

ما امضاءکنندگان این بیانیه علاوه بر حمایت قاطع خود از انقلاب ژینا باور داریم کە حق حیات، حق طبیعی همە انسان‌هاست و سلب آن هم متضمن دفاع مشروع. بنابراین، هیچ شخص، قدرت و قانونی حق ندارد حق حیات را از هیچ انسانی سلب نماید چون وظیفه اصلی همه حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی حراست و پاسداری از حیات اجتماعی همه اتباع به صورت مساوی و برابر است نه سلب آن و کشتار سازمان‌یافته شهروندان خود.

جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ایدئولوژیک مذهبی عصر حجری باید بداند که انقلاب ژینا وارد چهارمین ماه خود شده، و به‌رغم همە بازداشت‌ها، سرکوب‌های وحشیانە و اعدام‌ها همچنان در حال گسترش، بازتولید و تکثیر خود در تک تک شهرها و خانه‌ها است تا بسان آتشفشانی بساط ننگینتان را بسوزاند.

ما امضاءکنندگان و نویسندگان کرد، در راستای اهداف و افق مبارزات مسالمت‌آمیز انقلاب ژینا بە حاکمیت هشدار می دهیم و یادآوری می کنیم کە هیچ خونی در حافظە عمومی مردم فراموش نمی شود و فردای انقلاب  کە بسیار نزدیک است، مردم در دادگاەهای مردمی، قطرە قطرە خونهای ریختە شدە را مدرک جرم شما خواهندکرد. بنابراین حاکمیت اسلامی باید به اعدام‌‌ها و صدور احکام علیه مردم ایران پایان دهد. حکومت اسلامی ایران باید به خواست برحق مردم به ستوه آمده ایران گردن نهد.

 

تاریخ

٢/١٠/١٤٠١

٢٣.١٢.٢٠٢٢

 

امضاءکنندگان:

١ـ هاوڕێ یوسفی، مترجم و پژوهشگر علوم اجتماعی ـ سلیمانیە

٢ـ هوشیار محمودی، مترجم و و دانش آموختە رشتە اقتصاد ـ بریتانیا

٣ـ رسول صفریانی ـ سوئد

٤ـ رزگار امین نژاد ـ نروژ

٥ـ آزاد کریمی ـ نروژ

٦ـ فرخ نعمت پور ـ نروژ

٧ـ انور عباسی (هرس)، سوئد

٨ـ نبی فتاحی، محقق، استاد دانشگاە، شاعر و نویسندە، سوئد

٩ـ اشرف هاشمی شاعر، سوئد

١٠ـ ایاز سیاوشان شاعر و نویسندە ـ نروژ

١١ـ رحمان سوفی، شاعر، نویسندە و مترجم، سوئد

١٢ـ احمد صالح، شاعر، سوئد

١٣ـ شاهو حسن پور ـ سوئد

١٤ـ  رسول محمدی، سوئد

١٥ـ سانا شجاعی، سوید

١٦ـ کافیە جلیلیان، نویسندە، کانادا

١٧ـ هاوری باخوان، دانمارک

١٨ . جواد مراد، بلژیک

١٩ . آسلیکا قادر. آڵمان

٢٠ . ئەڤین برازی، دانمارک

٢١ . کاروان عبداللە ، داستاننویس، سردبیر مجلە ادبی ( AT)، اقلیم کردستان

 

گەڕان بۆ بابەت