ئاوێنەکان
ئەی ئاوێنە خاوێنەکان
ئەو شریخەی شکانەتان
زڕەی زەنگی دواکەوتوویی کاروانێکە
بە قەیرایی پازدە سەدە
خێڵی کفن لێیدەخوڕن بە وشتری بیریانەوە

گەڕان بۆ بابەت