فرخ نعمت پور

از اینکە مارکس در ایدئولوژی آلمانی کمونیسم را از همان ابتدا یک امر جهان ـ تاریخی فرض کردەبود و در تحلیل کمون پاریس از خردکردن ماشین دولتی و ارتش بورژوازی و جایگزینی آن با مردم یا پرولتاریای مسلح گفتە بود، بشدت عصبانی بود. او کە بە جای درزدن از دیوار حیاط خونە ما با کمک بایدن ناز نازی بالا رفتە، و با یک پرش جودوی بە این ور مرز پریدەبود، گفت کە اگە مارکس عظمت روح روسی را می فهمید، ننە من غریبم بازی در نمی آورد و همون موقع هم بە جای بکاربردن لفظ جهان ـ تاریخی از داستایفسکی روس باور اصطلاحاتی بە قرض می گرفت و بە جای داغون کردن ارتش، بە یک ارتش سری از نوع  'ک، گ، ب' معتقد می شد.

در خدمتم!

فرخ نعمت پور

 آن شبی کە ولادیمیر پوتین بە خواب جو بایدن آمدەبود، و جو فرداش بە رئیس جمهور روسیە زنگ زدەبود کە:

          "هی ولادی جون! راستش دیشب کابوس عجیبی دیدم، تو خوابم تو بە اوکراین حملە کردەبودی و با تانکا و سربازات داشتی اوکراین رو شخم میزدی کە سراسیمە از خواب پریدم، میدونی باورم نمی شد، با اینکە خود من برات تدارک دیدەبودم کە حملە کنی و سر کچلت گرفتار کلاە ریسک خطرناکی بشە (در اینجا لبخندی هم زدەبود)، اما باز حتی تصور حملە هم تو خواب تو عقل نمی گنجید،..."

همان شب هم منم خواب پوتین رو دیدەبودم. ولادیمیر تو خوابم دوبارە همان افسر سابق 'ک، گ، ب' در آلمان شدەبود کە بە سبق و سیاق دهە بیست قرن بیستم میلادی خواب انقلاب جهانی را می دید و از اینکە مارکس در ایدئولوژی آلمانی کمونیسم را از همان ابتدا یک امر جهان ـ تاریخی فرض کردەبود و در تحلیل کمون پاریس از خردکردن ماشین دولتی و ارتش بورژوازی و جایگزینی آن با مردم یا پرولتاریای مسلح گفتە بود، بشدت عصبانی بود. او کە بە جای درزدن از دیوار حیاط خونە ما با کمک بایدن ناز نازی بالا رفتە، و با یک پرش جودوی بە این ور مرز پریدەبود، گفت کە اگە مارکس عظمت روح روسی را می فهمید، ننە من غریبم بازی در نمی آورد و همون موقع هم بە جای بکاربردن لفظ جهان ـ تاریخی از داستایفسکی روس باور اصطلاحاتی بە قرض می گرفت و بە جای داغون کردن ارتش، بە یک ارتش سری از نوع  'ک، گ، ب' معتقد می شد.

من کە ماندەبودم چطوری می شد ولادی در یک زمان، یعنی شب قبلش، هم بە خواب من و هم جو ناقلا بیاد، بە پدرم گفتم کە زمونە عوض شدە و حالا دیگە علاوە بر زنگ آیفونی و تصویر آیفونی و ولاغیر، باید یک دوربین مداربستە هم دور تا دور حیاط وصل کنە تا امثال ولادی ناقلا نتونن همینطور الکی از روی دیوار مردم بالا برن، بە اون ورش بپرن و دیگە توی دنیا حساب و کتابی باقی نمونە.

پدرم کە طبق معمول از خنگ بازی من باز داد و هوارش بە آسمونها رفتەبود، داد زد کە آخە نفهم تو نمی دونی کە خواب خیال است و کسی کە توی خواب میاد میتونە در یک زمان هزار تا جا هم باشە! بعدش، دوربین مداربستە کجا جلو تجاوز کشورها را بە کشوری دیگەای رو گرفتە تا این بار بگیرە،... ها!؟ بعد با همان عصبانیت سرش را زیر لحاف قدیمی بردەبود، و طولی نکشیدەبود کە خر و پف لاکردارش آسمون اتاق رو مثل تودە ابر سیاهی پوشوندەبود. اون شب دیگە از خواب "یە شب مهتاب، مه میاد تو خواب، منو میبرە کوچە بە کوچە..." خبری نبود کە نبود.

و من می دونم کە موقعیکە بحث بر سر رویاهای منە، همیشە حق با پدرە. اما... اما باز من می مانم و همە چیزهائی کە توی یە خواب مضحک باز دوبارە بە شیوە عجیب غریب بە هم چسبیدە می شن. منظورم جو بایدن، پوتین، مارکس، ایدئولوژی آلمانی، کمون پاریس، ک گ ب، داستایفسکی، دوربین مدار بستە و غیرەس.

راستی، او بیرون راستکی اینجوری دنیا قر و قاطی شدە، یا اینکە این منم کە سیستمم میزون نیست. خواهشن یکی بە من بگە... اگرم امکان تماس مستقیم نیست واتساپ، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و گوگل میت من بیس چار ساعتە بازن... در خدمتم.

 

 

گەڕان بۆ بابەت