ما 26194 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

سەردار جاف

لە تۆزی پێتا تەماشای منکە چۆن کڕنووش بردووم

بە باڵات دەزنێم لە خەرەند نەتلێم موبتەلام ئەزيز

دەردی سەوداييم چەن کوشندەيە کەس پەی پێ نابا

مينا گەڵای زەرد سەمای مەرگمە بەرایی پايز

 

تووڕەیی

سەردار جاف

پڕتاوی دامێ تۆفانی وشەی خەمی دەم پايز

زەللەی زمان بوو يا خاکەڕایی تووڕە بوو ئازيز

شەوی تاريکی بە جارێ هێنا شەهلای گوڵئەندام

*ئەوين وەک گەڵا فێرە سەما بوو دڵ زەرد و گريز

خەون باڵندەی فڕيوی ئاسمان شەونخونيمە

*کەنگێ بەهار دێ ژوان رادەخا هزرێ پڕ زريز

من زرێوانی شنەی باخێک و هەتوانی گزنگ

نە شەڕانگێز و دڕندە و خوێنمژ هەروەکو جەنگيز

پەنجە نەرمکە شنەی سپێدەی ناخت گڕ مەدە

جوانی تۆ گوڵە رۆحت پەمەیی نەک شەڕداری و زيز

لە تۆزی پێتا تەماشای منکە چۆن کڕنووش بردووم

بە باڵات دەزنێم لە خەرەند نەتلێم موبتەلام ئەزيز

دەردی سەوداييم چەن کوشندەيە کەس پەی پێ نابا

مينا گەڵای زەرد سەمای مەرگمە بەرایی پايز

 

١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

 

گريز؛ دەم کە ليک بکا

زريز؛  جۆرێ دەوەنی پڕ دڕک

گەڕان بۆ بابەت