ما 26768 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

رفیق فواد


باد ما را با خود نیاوردە
کە بادی ما را با خود ببرد
عمری سکوت کردیم 
جفا کردید
ترانە خواندیم
آوارە گشتیم
فیلم ساختیم
فیلممان سوختە شد

 

باد ما را با خود نیاوردە

رفیق فواد
باد ما را با خود نیاوردە
کە بادی ما را با خود ببرد
عمری سکوت کردیم 
جفا کردید
ترانە خواندیم
آوارە گشتیم
فیلم ساختیم
فیلممان سوختە شد
کار کردیم
کارگری پیشەمان شد
دانشجو شدیم
زندانهایتان بزرگتر گشت
-
دانشگاههای شما 
زندانهایتان !
راهی شد بە سوی
مبارزە
آوارگی
دیاسپورا
و
آزادی

اکنون باد مبارزە وزیدن گرفتە است
و چە خوش گفت آن چریک کورد

" مبارزە خود زندگی است"
آری
بادی ما را مبارز نکردە
کە بادی ما را با خود ببرد.

" تقدیم بە مبارزان راه آزادی کوردستان "

 

 

منبع: فیسبوک شاعر

گەڕان بۆ بابەت